Openingstijden

Counseling Zeeuws-Vlaanderen werkt op afspraak en is geopend van
maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 16.00 uur
en van 18.00 tot 20.00 uur. Voor afspraken of informatie kunt u mij
op werkdagen bellen tussen 13.00 en 14.00 uur.

 

Betalingen

Betaling geschiedt op basis van factuur, met uitzondering van het intakegesprek,
dit dient u
contant te betalen. Bij vervolgsessies wordt de factuur u per email
toegezonden. Counseling
is vrijgesteld van BTW en de tarieven zijn dus zoals
op de website staat vermeld. 
Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen
14 dagen na ontvangst te geschieden.

 

Annuleringsvoorwaarden

Bij verhindering/afzegging binnen maximaal 24 uur van tevoren worden geen
kosten in rekening gebracht. Bij afzegging op de dag zelf ( door ziekte of
onverwachte gebeurtenis ) wordt de helft van een consult aan u in
rekening gebracht. Zonder ( geldige ) afzegging of
-niet verschijnen-
zal een volledig consult aan u in rekening gebracht worden.

 

Privacy en kwaliteitsnormen

Counseling Zeeuws-Vlaanderen houdt zich strikt aan de beroepscode van
counselors in Nederland, zoals die is vastgelegd door het NFG en wordt
er gewerkt conform de vereisten zoals vastgesteld door bovengenoemde
beroepsvereniging.

 

Klachten en Geschillen

Indien er sprake is van een geschil tussen u en de counselor of indien u een
klacht heeft omtrent de behandelwijze en hiervoor geen bevredigende
oplossing wordt gevonden, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen via
het contactformulier van geschillencommissie Stichting Zorggeschil,
waarbij Counseling Zeeuws-Vlaanderen in het kader van de Wzzgk is
aangesloten via de beroepsvereniging van de NFG. 

Uw klacht zal dan z.s.m. in behandeling worden genomen, waarna er met u
contact wordt opgenomen en getracht wordt uw klacht zo goed mogelijk
op te lossen. Counseling Zeeuws-Vlaanderen onderwerpt zich aan het
klacht- en tuchtrecht van de  beroepsvereniging waarbij zij is aangesloten.

 

Geheimhouding en privacy

Counseling Zeeuws-Vlaanderen draagt vertrouwelijkheid en medisch
beroepsgeheim hoog in het vaandel.
Derhalve zullen de gegevens van 
haar cliënten altijd vertrouwelijk worden behandeld en nooit worden
doorgegeven aan derden, mits met schriftelijke toestemming van
haar cliënt. Dit geldt eveneens voor zorgverzekeraars, werkgevers
en familieleden.


Op de plicht tot geheimhouding wordt slechts dan een uitzondering gemaakt
indien er sprake is van direct levensgevaar
of door verplichtingen door de
wet bepaald waar de counselor zich aan dient te houden.


Counseling Zeeuws-Vlaanderen houdt zich aan de toepasselijke wet- en
regelgeving zoals tevens vastgelegd door het AVG - Algemene Verordening
Gegevensbescherming. 
Zie de privacyverklaring.