Counseling Zeeuws-Vlaanderen houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich
mee dat in ieder geval:

 –    uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor
       deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit
        privacy beleid.
 –    verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke
        minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 –    om uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als dit nodig is voor de verwerking
        van uw  persoonsgegevens.
 –    geen persoonsgegevens doorgeven zullen worden aan andere partijen, tenzij dit
       nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 –    Counseling Zeeuws-Vlaanderen op de hoogte is van uw rechten omtrent uw
        persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze zal respecteren.

Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt
Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  –    het aangaan van een overeenkomst
  –    een goede behandeling kunnen inzetten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens van u
gevraagd worden:
  –    naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
  –    email adres
  –    gegevens betreffende uw geestelijke en lichamelijke gezondheid

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens zullen niet niet aan andere partijen verstrekt worden,
tenzij dit wettelijk verplicht is. Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met derden
indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Persoonsgegevens van minderjarigen ( personen jonger dan 16 jaar ) worden alleen
verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger
of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Counseling Zeeuws-Vlaanderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens. Tevens
kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).
Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens  te laten overdragen aan uzelf
of direct aan een andere partij indien gewenst. U kunt logischerwijs gevraagd worden om u
voorafgaand aan de overdracht of inzage te legitimeren.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u hierover
contact met mij opnemen via het contactformulier. Komt u hier eventueel niet met mij uit
dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.